Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

 

Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.sd-happiness.be en facebookpagina sd-happiness, uitgebaat door Steve Derzelle.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door sd-happiness aanvaard zijn.

Gegevens

sd-happiness is gevestigd Weg Messelbroek 99 3271 Zichem

Verantwoordelijk : Steve Derzelle

+32471/31.84.02


BTW: BE0756456676

Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Rekeningnummer: BE83 3632 0987 6415

www.sd-happiness.be

sd-happiness@outlook.comDe dienst en hun bestemmelingen

Met dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten aangeboden door sd-happiness op huidige website.

De aangeboden producten en diensten zijn zowel bestemd voor consumenten als professionelen, hierna de kopers genoemd.

sd-happiness en de kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden.


Totstandkoming van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door sd-happiness én mits effectieve ontvangst van betaling door sd-happiness.

Betaling gebeurt elektronisch via  Bancontact of iDeal. Ook betalen via overschrijving is mogelijk.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen. Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van sd-happiness.

Door het bestelformulier in te vullen, wordt de koper geachte deze Algemene Voorwaarden p de website zonder voorbehoud te aanvaarden.


Bestelprocedure

1) De koper doorbladert de webshop en selecteert de gewenste producten door ze aan te klikken.
2) De geselecteerde producten komen in de winkelwagen terecht.
3) De koper vult zijn gegevens in of ze worden weergegeven in het geval van een account.
4) De bestelling wordt weergegeven ter bevestiging.
5) Betaling.
6) Bestelbevestiging per e-mail.Bevestiging en uitvoering van de bestelling

De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Kan sd-happiness niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.  sd-happiness zal de koper hiervan via mail op de hoogte brengen. 

Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee sd-happiness ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer,  sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van sd-happiness.  

Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan sd-happiness afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens sd-happiness voldoen.

De koper kan echter geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet geleverd kan worden of niet meer verkrijgbaar is.

Aanbod en prijs

De op de website aangegeven prijzen per artikel staan vermeld in Euro.

Het aanbod en de prijzen gelden op de dag waarop de website van sd-happiness wordt bezocht en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Dit uiteraard zonder van invloed te zijn op bestellingen die reeds eerder bevestigd werden door sd-happiness.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 


Levering

De leveringstermijn van handgemaakte, gepersonaliseerde, op maat gemaakte producten bedraagt 10 werkdagen. Deze termijn gaat pas in vanaf de betaling is ontvangen.

Deze termijn is louter ter informatie en slechts indicatief. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.

sd-happiness tracht de koper per e-mail te informeren indien de indicatieve leveringstermijn niet gehaald kan worden.

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten. De koper is verantwoordelijk voor het foutief opgeven van de adresgegevens hetgeen aanleiding kan geven tot extra kosten.

Indien de bestelling niet geleverd wordt, heeft de koper na de bevestiging van zijn bestelling 30 dagen de tijd om sd-happiness daarvan op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en aanvaard, waarna er geen omruiling of terugbetaling meer zal plaatsvinden.

Te noteren dat de koper die betaalt per overschrijving een langere leveringstermijn tegemoet ziet, nu de bestelling pas behandeld wordt na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Verzendkosten of afhaling van de bestelling

Bij het plaatsen van de bestelling kan de koper aangeven of hij kiest voor het afhalen van de bestelling (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) of het verzenden per post.

De verzendkosten zijn ten laste van de koper.

De berekening van de verzendkosten is gebaseerd op de tarieven van Bpost (of Postnl voor buitenlandse bestellingen) en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.Klachten


sd-happiness tracht de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s doch deze hebben geen enkele contractuele waarde.

Zo kunnen kleuren op de foto’s licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier invloed op hebben, alsook lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden.

Er kan steeds om bijkomende uitleg verzocht worden via e-mail.

De koper dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren op de inhoud ervan. Als de inhoud niet overeenstemt met het door de Koper bestelde artikel of beschadigd is, dient sd-happiness hiervan onmiddellijk en per e-mail op de hoogte te worden gesteld.

De koper kan in dat geval de bestelling terugsturen of terugbrengen, na afspraak, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na levering.

sd-happiness zal het product omruilen of herstellen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurd product.

Na het verloop van de vermelde 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen noch terugbetaald.

sd-happiness behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten om te ruilen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.


Terugzenden


De koper die een aankoop wil terugsturen, kan die terugsturen via Bpost op eigen kosten of kan de bestelling terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres).

De bestelling dient  worden afgegeven (bij Bpost of op het hoger aangegeven adres), in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking die eveneens in perfecte staat dient te zijn. De reden van de terugzending dient eveneens  te worden vermeld.

Indien de koper zijn aankoop op een andere manier wil terugsturen, doet hij dat op eigen risico. Bij het verloren gaan van de bestelling is sd-happiness niet gehouden tot enige vorm van terugbetaling of schadevergoedingRecht op verzaking

Overeenkomstig boek VI Markpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de koper als consument over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om sd-happiness eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde artikelen geniet de koper dat recht niet, tenzijsd-happiness een fout heeft gemaakt.

De kennisgeving van verzaking dient schriftelijk en via hoger vermeld e-mailadres te gebeuren. 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Het recht op verzaking is afhankelijk van het terugsturen of het terugbrengen (na afspraak en uitsluitend op het hoger aangegeven adres) van de totale levering in de originele verpakking en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail waarin de verzaking wordt meegedeeld.

Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen worden de geleverde artikelen noch teruggenomen, noch terugbetaald. sd-happiness behoudt zich het recht voor te weigeren de teruggestuurde of teruggebrachte artikelen om te ruilen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden terugbezorgd.

Betaling

Betaling van de bestellingen gebeurt elektronisch via  Bancontact of iDeal. Ook betalen via overschrijving is mogelijk.

Elke bestelling is onmiddellijk en volledig betaalbaar (tenzij anders bepaald). Pas na ontvangst van de verschuldigde som wordt de bestelling in behandeling genomen.


Intellectuele rechten

Wanneer de koper bestanden aanlevert voor het bedrukken van artikelen verklaart hij het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door de auteursrechtelijke eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door toestemming te hebben verkregen van de auteursrechtelijke eigenaar.

sd-happiness kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

De site van sd-happiness en de inhoud ervan zijn op haar beurt beschermd door het auteursrecht. Het is verboden deze geheel of gedeeltelijk en in welke vorm ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Persoonlijke levenssfeer

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door sd-happiness worden verwerkt met het oog op de levering, facturering en transport van de bestelling.

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij wanneer noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling (bv. transport).


Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook